Senaste inläggen

Av NAT:s redaktion - Onsdag 17 maj 14:23

Leonidas Aretakis, Flammans chefredaktör, skriver i ett nyhetsbrev den 9 maj:


”Under kommande år kan 76 procent av presstödet försvinna för rikstäckande ’nischtidningar’ som Flamman. Vi beror till 60 procent på presstöd och 40 procent på prenumerationsintäkter och donationer, och som du själv kan räkna ut måste vi skära ned drastiskt om förslaget blir verklighet. I så fall väntar ett stålbad för som i värsta fall kan förinta hela vänsterpressen.”


Men den publikation som aldrig tagit emot presstöd kan per definition inte förintas, om samma stöd försvinner.

Det gällde Gnistan 1967 – 1978; det gällde Kommunistiska Arbetartidningen/Nya Arbetartidningen 1980 – 2011 och det gäller FIB-Kulturfront och Marxistiskt Forum idag. I så fall läggs tidningar och tidskrifter ner av andra orsaker. Det finns fler vänstertidningar än Flamman som uppbär någon form av press- eller tidskriftsstöd; det ska bli mycket intressant att se hur de klarar sig.


De tidningar som beviljades driftstöd 2023 var till exempel:


Internationalen2 241 639 kr
M-L Proletären – Kommunistiska Partiet – 3 056 000 kr

Flamman – Tidningsföreningen Norrskensflamman – 3 056 000 kr

Offensiv – Tidskriftsföreningen Offensiv – 2 351 000 kr

Arbetaren – Arbetaren Tidnings AB – 2 955 000 kr

 

(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)Av NAT:s redaktion - Söndag 7 maj 19:59

Det finns många frågor som man kan ställa sig när det gäller masslinjen. Vi måste undersöka var och en av dem i tur och ordning, och på ett ganska djupgående sätt. Men om vi kastar oss rakt in i denna uppgift riskerar vi att gå vilse i detaljer, att missa sambanden mellan masslinjens olika aspekter. Därför är det nödvändigt att först ge en kortfattad översikt över masslinjen för att skapa förutsättningar och lägga en grund för den mer detaljerade diskussion som kommer att följa.


Historisk materialism

 

De mest grundläggande antaganden som ligger till grund för masslinjen är den historiska materialismens principer, den grundläggande teorin om samhället och dess utveckling som upptäcktes av Karl Marx. Den historiska materialismens principer omfattar följande punkter:


1) Att det mänskliga samhället och historien kan förstås vetenskapligt;

2) Att den materiella produktionen emellertid är grunden för det samhälleliga livet, och att det samhälleliga  medvetandet är resultatet av det samhälleliga varandet;

3) Att samhället och historien skapas av folket, av människomassorna;

4) Att det rådande produktionssättet emellertid villkorar och sätter gränser för de förändringar som kan göras i samhället;

5) Att klasser existerar genom människors förhållande till produktionsmedlen;

6) Att samhällets historia, sedan klasserna först utvecklades under antiken, är klasskampens historia;

7) Att " På ett visst stadium av sin utveckling råkar samhällets materiella produktivkrafter i motsättning till de rådande produktionsförhållandena…Från att ha varit utvecklingsformer för produktivkrafterna förvandlas dessa förhållanden till fjättrar för desamma.”

8) Att " Då inträder en period av social revolution. [ii]

9) Att samhället slutligen måste utvecklas till kommunismens stadium där klasserna har upphört att existera;

10) Att det mellan kapitalism och kommunism måste finnas en övergångsperiod (socialism), som endast kan vara proletariatets revolutionära diktatur, osv.


Dessa tio punkter skrapar knappt på ytan av den historiska materialismens fantastiskt djupgående vetenskapliga teori. Alla dessa punkter, och faktiskt hela den historiska materialismens doktrin, förutsätts av teorin om masslinjen; i egentlig mening är masslinjen i sig själv en utväxt och förlängning av den historiska materialismen.


Massornas roll

 

Låt oss för ett ögonblick uppehålla oss vid den tredje punkten som listats ovan, att samhället och historien skapas av folket – av folkets massor. Detta går naturligtvis, tillsammans med resten av den historiska materialismen, stick i stäv med borgarklassens vedertagna visdom. Historien presenteras av dem som en rad stora individers handlingar: kungar, påvar, presidenter, generaler, miljonärer, genier och – ja – till och med en enstaka revolutionär ledare som kastas in. Livsvillkoren och existensen för mänsklighetens massa behandlas ytterst ytligt; och om massornas liv sällan nämns, hur mycket mer sällan nämns då inte massornas historiska handlingar!


Den unge Alexander erövrade Indien.
Han ensam?
Caesar slog gallerna.
Hade han inte åtminstone en kock med sig?
Filip av Spanien grät när hans flotta
gått under. Grät ingen mera än han?
Fredrik den store segrade i sjuårskriget.
Vem segrade mera än han?

 

(Bertold Brecht: Från ”En läsande arbetares frågor”)


För marxister är massorna inte bara historiens subjekt utan också historiens skapare. Nästan alla betydande historiska händelser, och definitivt alla stora, verkligt viktiga händelser som utvecklingen av en antik civilisation som Greklands, ett imperiums sammanbrott som Rom, en radikal förändring av samhället som den franska revolutionen, var ett arbete av ett stort antal människor, inte en handfull genier eller stora män (även om naturligtvis många framstående individer var inblandade i varje fall). Det som världen är i dag är en produkt av miljontals och åter miljontals människor, svett, energi, visdom – och brister – från de breda massorna.


Vilka är massorna egentligen? Ord ändrar sin innebörd med sitt sammanhang, och ord som "folk" och "massor" är inget undantag. Men när man talar om världshistoriens väg är "massorna" den stora majoriteten av befolkningen. Om det inte fanns sociala klasser skulle vi kunna säga att massorna är hela befolkningen. Men på grund av den objektiva existensen av klasser och klasskamp är det mer analytiskt användbart att dela upp befolkningen som helhet i två delar: folket, eller massorna – som utgör den överväldigande majoriteten i varje samhälle och som utför allt arbete – och deras fiender, de få procent av den totala befolkningen som utgör den härskande klassen och som lever på massornas arbete. (Ytterligare en dikotomi, av ett annat slag, mellan massorna och deras ledare kan också dras, vilket vi kommer att se inom kort).


Metod för ledning

 

Masslinjen är, som vi såg i förra kapitlet, en ledningsmetod. Det är i synnerhet en metod för att leda massorna. Detta innebär redan ett antal saker. För det första innebär det att massorna behöver ledning för ett eller annat ändamål. Detta syfte är naturligtvis att föra klasskampen och genomföra den sociala revolutionen. Masslinjen kan bara förstås som den grundläggande metoden för att leda massorna i utförandet av deras historiska uppgift att avancera från kapitalism (och halvfeodala samhällen i vissa delar av världen), genom socialism, till ett kommunistiskt samhälle. För det andra innebär masslinjen som metod för att leda massorna en distinktion mellan massorna och de som leder massorna, en dikotomi mellan ledarskap och ledda. För det tredje innebär den att det finns metoder för att leda massorna och att dessa metoder kan studeras och läras.


En ledningsmetod är nödvändig eftersom ledning i sig självt är nödvändigt. Massorna är verkligen historiens skapare. Men om massorna spontant skulle utveckla en vetenskaplig förståelse av samhället och sin roll i förändringen av det, och spontant organisera sig för att utföra sin historiska uppgift, skulle kapitalismen omedelbart och automatiskt kollapsa. En sådan idealistisk spontanitet existerar naturligtvis inte. Även om grunden finns för att proletariatet (på grund av sin klassposition, den exploatering och det förtryck det utsätts för) ska bli medvetet om sig självt och sin historiska roll och organisera sig självt och de breda massorna för att störta kapitalismen, kan dessa saker bara ske om det utvecklas en (korrekt) ledning och om den vetenskapliga teorin om samhället och revolutionen – marxism-leninism-maoismen – förs ut till massorna av detta ledarskap. Massorna måste därför frambringa ledare, en del av massorna måste konstituera sig till ett avantgarde som leder hela massan framåt. Masslinjen kräver därför att det finns ett centrum för revolutionär ledning, nämligen proletariatets parti.

 

De tre stegen i masslinjens metod

 

Den historiska materialismens grundsatser och det proletära partiets ledning mot det revolutionära målet är masslinjens grundläggande förutsättningar. Men vad är egentligen själva masslinjen? Som vi såg i förra kapitlet är det metoden "från massorna till massorna". Av Maos ursprungliga beskrivning av masslinjen framgår att den kan delas in i tre komponenter:


1) Ta n massornas spridda och osystematiska idéer.

2) Koncentrera dessa idéer till en korrekt linje som kan föra den revolutionära kampen framåt.

3) Att ta denna linje tillbaka till massorna, sprida den brett och ihärdigt och leda kampen på denna grund.


Alla dessa tre steg är oundgängliga; utan något av dem upphör masslinjen att existera och den rest som återstår är värdelös eller till och med kontraproduktiv. För att förstå masslinjens metod är det därför nödvändigt att noggrant undersöka var och en av dessa tre beståndsdelar.


Steg ett: Ta in idéer

 

Steg ett är att ta in massornas idéer. Det är mycket betydelsefullt att detta är startpunkten i processen. Det betyder att det bland massorna finns några mycket värdefulla idéer som revolutionära ledare behöver lära sig. Att inse detta är en stor del av vad det innebär att "ha förtroende för massorna". Naturligtvis följer det av en grundläggande sats i den historiska materialismen att vi också har förtroende för massorna som skapare av världshistorien och som drivkraft i den revolutionära processen. Och naturligtvis tror vi på massornas förmåga att lära sig av sina erfarenheter och att förstå den proletära ideologin när den presenteras på rätt sätt för dem. Men ur masslinjemetodikens synvinkel är det viktigaste att vi först måste tro att massorna har många avgörande viktiga, till och med oumbärliga idéer som vi – som blivande revolutionära ledare – ännu inte har. Vi måste först verkligen tro på massornas visdom.


Men varför skulle vi tro på massornas visdom? Varför ska vi ha denna tilltro till dem? Är det bara ett godtyckligt krav för kommunister som liknar det doktrinära kravet för kristna att de ska ha tro på Jesus, på Bibeln, på "det hinsides" och på Gud? Nej, det är inte en obekräftad punkt i en dogm. Den bygger på både konkreta erfarenheter och marxistisk teori, som i sig själv är resultatet av praktiken när man gör revolution. Erfarenheten visar faktiskt att om man använder masslinjen - och därmed massornas idéer som utgångspunkt - kan partiet föra den revolutionära kampen framåt. Det finns en mängd historiska erfarenheter från den kinesiska revolutionen under Maos ledning, till exempel, som empiriskt stöder detta.


Sett ur en teoretisk synvinkel kan man se att massorna har en enorm kunskap, eftersom det är massorna som ägnar sig åt den största delen av den mänskliga aktivitet som resulterar i kunskap. Vad är denna verksamhet? I ett berömt citat frågar Mao retoriskt:


”Varifrån kommer riktiga idéer? Faller de från skyarna? Nej. Ligger de medfödda i hjärnan? Nej. De kommer ur den samhälleliga praktiken, och ur den allena. De kommer ur samhällelig praktik av tre slag: kampen för produktionen, klasskampen och det vetenskapliga experimentet. Det är människans samhälleliga vara som bestämmer hennes tänkande…  I sin samhälleliga praktik deltar människorna i olika slag av kamp och vinner rik erfarenhet såväl av sina framgångar som av sina misslyckanden.”[iii]

 

Massorna utgör en enorm förvaringsplats för korrekta idéer, kunskap och visdom, särskilt när det gäller dagsaktuella frågor, just därför att den överväldigande delen av all social praktik utförs av massorna. Detta är sant i allmänhet, och det är också sant i den revolutionära kampen i synnerhet.


Men efter att ha erkänt detta måste vi övergå till den andra aspekten av den dialektik som är inblandad här: massornas kunskap och visdom är visserligen stor, men den är spridd och osystematisk. Samtidigt som det är sant att det bland massorna finns många korrekta idéer, inklusive några som är avgörande för att föra den revolutionära kampen framåt vid varje given tidpunkt och plats, är det också sant att det finns många felaktiga idéer bland massorna, inklusive falska förhoppningar och fantasier som om de följdes skulle leda den revolutionära kampen in i återvändsgränder och katastrofala nederlag.


Varför är massornas kunskap så spridd, partiell och osystematisk? Vi behöver här bara nämna några av orsakerna, t.ex att arbetarna hålls fastkedjade vid arbetet under långa timmar, och att den lediga tid de har ofta är nödvändig för att återhämta sina fysiska och känslomässiga krafter inför nästa dags arbete; att bourgeoisien dessutom gör allt för att hålla den utbildning som är nödvändig för en vetenskaplig undersökning av samhället borta från de förtryckta, och att det finns en allomfattande spärreld av borgerlig ideologi i alla dess otaliga former som ständigt faller ner över massornas huvuden och som har en betydande inverkan på deras tänkande. Det är av dessa skäl som teorin om den vetenskapliga socialismen till stor del är en skapelse av den radikaliserade borgerliga intelligentian och inte av arbetarna själva. (Varken Marx eller Lenin var arbetare.) Alla dessa svårigheter kan övervinnas – eftersom grunden finns i proletariatets materiella liv för att förstå och utnyttja en vetenskaplig förståelse av dess övergripande situation och uppgifter – men de kan bara övervinnas under organiserat ledarskap av de mest framsynta och medvetna representanterna för proletariatet, nämligen det proletära partiet.

Dessutom utgör massorna naturligtvis inte en homogen grupp som är identisk med varandra. I stället består massorna av olika klasser (i USA naturligtvis främst proletariatet) eller delar av klasser, olika skikt och grupper inom klasserna och många olika individer inom grupperna och skikten. Det samhälleliga varat bestämmer medvetandet, men det samhälleliga varat för två olika människor är sällan eller aldrig helt identisk. Det finns stora skillnader i utbildning och erfarenhet. Allt detta bidrar till skillnader i människors idéer och synsätt, även bland medlemmar av en och samma klass, i ett och samma område, på en och samma arbetsplats – till och med i en och samma familj. Detta är anledningen till att massorna vid varje tid och plats består av tre delar – de avancerade, de mellanliggande och de efterblivna. Dessutom varierar denna tredelning från fråga till fråga, från händelse till händelse. Någon som allmänt sett är avancerad kan ha en bakåtsträvande ståndpunkt i en specifik fråga. (Det är endast på grund av att några få frågor är framträdande vid varje tidpunkt som de allmänna uppdelningarna kan göras).


Varje individ har sina styrkor och svagheter och även massorna har sina brister, både som helhet och spridda bland dem. Massorna har, som jag sade tidigare, ett stort förråd av korrekta idéer, av visdom och kunskap. Men de är också en stor förvaringsplats för felaktiga idéer och falsk "kunskap", vars källa i första hand är borgarklassen, deras system och de levnadsvillkor som de påtvingar massorna.


Att samla in massornas idéer är därför att samla in nyttiga idéer och farliga idéer, sanna och falska, relevanta och irrelevanta, korrekta och felaktiga.


Steg två: Bearbetning av idéer

 

Detta leder oss till masslinjens andra steg, att koncentrera massornas idéer till en korrekt linje som kan föra den revolutionära kampen framåt. Detta måste uppenbarligen innebära att man från alla massornas samlade idéer väljer ut de som är sanna, värdefulla och korrekta och förkastar de idéer som är felaktiga eller irrelevanta. Mao liknade detta vid en fabrik som bearbetar råmaterial. Fabriken är den revolutionära ledningen; råmaterialet är massornas idéer:


 ”Om det inte finns någon demokrati kan vi omöjligt att sammanfatta erfarenheter på ett riktigt sätt. Om det inte finns någon demokrati, om det inte kommer idéer från massorna, är det omöjligt att formulera en bra linje, en bra allmän och specifik politik och bra metoder. Våra ledande organ ska snarast spela rollen som processindustri när det gäller att få fram en bra linje rikt, en bra allmän och specifik linje och bra metoder. Alla vet att om en fabrik inte har något råmaterial så kan den inte framställa något. Om råmaterialet inte är av lämplig kvalitet eller tillräcklig kvantitet kan den inte framställa en bra slutprodukt.” [iv]

 

Hur går denna "bearbetning" till? Hur sorterar den revolutionära ledningen bland massornas omfattande och motsägelsefulla åsikter, förkastar det felaktiga och irrelevanta och koncentrerar massornas korrekta och vitala visdom till en korrekt linje som verkligen kan föra den revolutionära kampen framåt? Detta kan endast göras genom att tillämpa samhälls- och revolutionsvetenskapen, som är marxism-leninism-maoismen.


Men vad kan det innebära att "tillämpa" marxism-leninism-maoismen på massornas idéer, eller att "bearbeta" deras idéer med hjälp av den? Är det verkligen bara en fråga om att ersätta massornas idéer med de revolutionära ledarnas idéer? Eller går masslinjen helt enkelt ut på att leta efter vad kommunister vill höra bland massorna och, när vi hittar det, ta det till hjälp för att rättfärdiga det vi redan vill göra? Inte alls! Som det står i RCP:s pamflett om masslinjen från 1976:


Masslinjen är ingen gimmick. Det handlar inte om att ’ta det positiva och göra sig av med det negativa’ eller att bygga upp det som kommunisterna ’gillar´ och slå ner på de idéer som de inte gillar. [v]


Masslinjen är genuint baserad på massornas korrekta idéer, vilka revolutionära ledare måste lära sig av

massorna. De känner inte (i allmänhet) redan till dem. Dessa korrekta idéer koncentreras från den totala ackumulationen av alla massornas idéer, både de som är korrekta och de som är felaktiga, genom att man med hjälp av marxistisk teori (och en noggrann studie av de objektiva förhållandena) fastställer vilka resultat dessa olika idéer kommer att leda till om de används som grund för massornas agerande. Detta är själva kärnan i masslinjemetoden.


Eftersom det är nödvändigt att fastställa de faktiska resultat som skulle följa av varje föreslagen handlingslinje, är det nödvändigt för partiet att ha ett fast grepp om den faktiska situation som massorna befinner sig i. Alla objektiva faktorer måste vara kända: de olika klasskrafternas relativa styrka, de olika kampformer som är möjliga i situationen, de kamparenor där massornas styrka bäst kan utnyttjas, massornas sinnestillstånd och beslutsamhet osv. För att lära sig dessa saker krävs å ena sidan den närmaste kontakten med massorna och å andra sidan en objektiv, vetenskaplig analys av situationen. De kräver ledarerfarenhet och kunskap om historien (om liknande situationer i det förflutna); de kräver kort sagt en sammanfattning av all tidigare revolutionär praktik. Platsen för att hitta denna sammanfattning är just i den marxistiska teorin.


Äkta marxister har alltid betraktat marxismen som en vägledning till handling och inte som en steril dogm. Denna vägledning följer av dess mest allmänna föreskrifter såväl som av dess mer specifika slutsatser. Som exempel på de allmänna föreskrifter kan vi nämna sådana principer som: 1) proletariatets och de breda massornas långsiktiga intressen måste ha företräde framför deras kortsiktiga intressen; 2) den proletära rörelsens intressen som helhet måste ha företräde framför intressena hos någon av dess delar; 3) proletariatet måste erövra den politiska makten med vapenmakt; 4) kommunister måste vara villiga att kompromissa, manövrera och bilda allianser med även instabila allierade om dessa saker lovar att försvaga fienden och föra kampen mot det revolutionära målet framåt; 5) kommunister måste förena sig med det relativt lilla antalet avancerade arbetare och förlita sig på att de hjälper till att vinna över de mellanliggande och efterblivna arbetarna. Detta är bara några principer som valts ut slumpmässigt. Det finns bokstavligen hundratals sådana principer som har sammanfattats från revolutionär praktik under årtionden och som finns bevarade i de stora marxistiska ledarnas skrifter för oss att studera och behärska. Ingen kan någonsin vara värdig ett revolutionärt ledarskap utan ett kontinuerligt och samvetsgrant studium av sådana principer som proletariatet har lärt sig genom bitter kamp och betalat för med blod.


Utöver dessa allmänna principer finns det många specifika slutsatser som marxister har dragit under särskilda omständigheter. Taktik och metoder som motsvarar en bestämd tid och plats måste också studeras som potentiella alternativ för ledning i framtiden. Men marxistisk  ledning är inte bara en fråga om att behärska de särskilda slutsatser som dragits av tidigare praxis. Ingen situation är absolut identisk; förhållandena förändras och nya situationer uppstår. Särskilda slutsatser som dragits av tidigare praxis kan bli föråldrade eller komma i konflikt med varandra. Människor som bara har memorerat de äldre slutsatserna kommer att vara rådlösa när det gäller hur de skall gå vidare under de nya omständigheterna eller kommer att leda rörelsen på avvägar. Detta är anledningen till att marxismen måste betraktas som en metod såväl som en samling principer som dragits från tidigare praxis. När man analyserar en ny situation måste man naturligtvis ta hänsyn till taktik som använts tidigare, men det är ännu viktigare att tillämpa den marxistiska metoden. Detta innebär bland annat att söka sanningen utifrån fakta, att konkret analysera de faktiska förhållandena och att betrakta massornas olika idéer i ljuset av marxismens allmänna principer.


På grund av revisionisten Deng Xiaopings förvrängning av begreppet måste några ord sägas om att "söka sanningen utifrån fakta". Geremie R. Barmé kommenterar detta:


"Att söka sanningen från fakta" (shi shi qiu shi), ett klassiskt kinesiskt uttryck, omtolkades för den kommunistiska saken av Mao i hans tal "Gaizao womende xuexi" ["Förbättra vår studieverksamhet ", avsnitt III, Valda verk,band III] från maj 1941, där han sa: "...söker man sanningen från fakta. 'Fakta' är alla ting som existerar objektivt, med 'sanningen' avses de  inbördes förhållanden dem emellan, det vill säga de lagar som styr dem och 'att söka' betyder studera". Mao skrev de fyra tecknen shi shi qiu shi som en inskription för Qinghai ribao och den publicerades den 17 juli 1961. Efter kulturrevolutionen hävdade Deng Xiaoping att "söka sanningen från fakta" var det centrala elementet i Maos tänkande och han använde det som "filosofisk grund" för sitt eget pragmatiska förhållningssätt till Kinas problem. [vi]


Barmé försummar dock att notera att Maos kommentarer kom i samband med att han uppmanade till ett vetenskapligt tillvägagångssätt för studiet av marxismen-leninismen och för en integrering av den marxistisk-leninistiska teorin med den kinesiska revolutionens konkreta verklighet. Mao uppmanade KKP att tillämpa marxismen-leninismen på de faktiska förhållanden som partiet stod inför i Kina. Detta är verkligen inte pragmatism, oavsett vad Deng tyckte. Rätt tolkat kan dock "att söka sanningen från fakta" mycket väl betraktas som ett centralt inslag i Mao Zedongs tänkande, och till och med – i generaliserad form – som ett centralt inslag i marxismen som helhet. (Jämför Lenins kommentar att marxismens levande själ är den konkreta analysen av konkreta förhållanden.


Steg tre: Återföra idéer till massorna

 

Med hjälp av marxistisk teori och en studie av objektiva förhållanden koncentrerar och systematiserar revolutionära ledare massornas korrekta och vitala idéer. Steg tre i masslinjemetoden är att återföra massornas koncentrerade idéer till massorna i form av politisk linje, politik och arbetsmetoder, sprida dem brett och ihärdigt och leda kampen på denna grund. Varför är detta viktigt? Därför att – för att återgå till en av den historiska materialismens grundläggande principer – det är massorna som skapar världshistorien. Det är helt meningslöst att idéer, hur koncentrerade och korrekta de än må vara, stannar kvar i huvudet på några få individer när endast massorna kan använda sig av dem för att förändra samhället. Idéer är bara idéer, men när de väl har fattats av massorna blir de en materiell kraft i form av massaktioner, vilket Marx och alla marxister sedan dess har betonat. [vii]


Det ytterligare syftet med att återföra den koncentrerade linjen till massorna är att testa den, för att se om den faktiskt främjar den revolutionära kampen och i vilken utsträckning. Om ett misstag har begåtts någonstans i processen eller om linjen av någon annan anledning inte leder till några framsteg, eller om den leder till framsteg under en tid men sedan inte längre, är det nödvändigt att börja om hela processen från början: samla in massornas idéer, koncentrera dem med hjälp av marxistisk teori och återföra dem till massorna. Masslinjen är inte en engångsföreteelse, utan en kontinuerlig metod för att steg för steg föra den revolutionära kampen framåt.

Detta är i korthet masslinjemetoden för revolutionär ledning. Men för den som faktiskt har försökt tillämpa masslinjen väcker denna översikt förmodligen fler frågor än den besvarar. Vi måste undersöka ämnet ytterligare.


Scott Harrison

 

Från The Mass Line and the American Revolutionary Movement

Översatt från https://www.massline.info/mlms/mlch03.htm


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)Från förordet ”Till kritiken av den politiska ekonomin” - https://www.marxists.org/svenska/marx/1859/13-d010.htm#h1

[ii] Anfört arbete.

[iii] ”Varifrån kommer riktiga idéer?” – Mao Zedong om filosofiska frågor, Oktoberförlaget 2016,  sid. 189

[iv] ”Tal vid den utvidgade centrala arbetskonferensen” (1962) i Mao Zedong Skrifter i urval 1926 - 1976, Oktoberförlaget 2023, sid, 405

[v] The Revolutionary Communist Party, USA, The Mass Line (1976), sid. 4.

[vi] Geremie R. Barmé: Shades of Mao: The Posthumous Cult of the Great Leader (Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1996), sid. 243, fotnot 1.

[vii] Se till exempel Marx, MECW 3:182; Mao, Selected Readings, sid. 502.

Av NAT:s redaktion - Tisdag 2 maj 13:42


Erik Helmerson skriver idag på ledarplats i DN:”Och man kan på V-samlingen  också ha ett bokbord som säljer Maos ”Skrifter i urval” utan att någon mötesdeltagare välter det i ilska för att det fläckar partiets anseende – röda diktatorer är fortfarande är fortfarande mindre besvärliga eftersom de trots allt har goda avsikter med sitt massmördande.”All reklam är bra reklam, men Erik Helmerson kunde gärna också ha omnämnt att det var Oktoberförlaget som organiserade detta bokbord. Oktoberförlaget har nämligen en bred utgivning.


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)

 

Av NAT:s redaktion - Lördag 29 april 18:34

(Annons)


Det beror på att du kan köpa Oktoberförlagets böcker – utan fraktkostnad! – vid det bokbord, som vi kommer att ställa upp vid Vänsterpartiets demonstrationståg på Medborgarplatsen fr.o.m kl. 12.00 och sedan också vid slutmålet i Kungsträdgården.


Oktoberförlaget har gett ut över 30 titlar sedan starten 2016, alltifrån marxistiska klassiker till debattböcker. De senaste två böckerna är Mao Zedong Skrifter i urval 1926 – 1976 och Peter Sundborgs Profit och politik Kapitalismen i Sverige. Det kommer naturligtvis fler intressanta böcker under resten av året.


Besök Oktoberförlagets webbplats och skaffa dig en överblick av vår utgivning och uppsök oss sedan på 1-maj!


Välkommen!


Oktoberförlaget

 

(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)

Av NAT:s redaktion - Torsdag 20 april 15:27

(Uttalandet är hämtat från Kommunistiska Arbetarföreningen)


18 april 2023


Måndag den 17 april 03.00 gick lokförarna vid pendeltågen i Region Stockholm ut i strejk. Kommunistiska Arbetarföreningen uppmanar alla att starta ett solidaritetsarbete med de strejkande.


Kommunistiska Arbetarföreningen kräver:

 

Tågvärdarna tillbaka i hytten och i säkerhetstjänst!

Nej till böter och avsked vid strejk!

Bort med antistrejklagstiftningen i MBL!


Stöd de strejkande ekonomiskt!

 

Den pågående strejken är en ”vild” strejk och de strejkande lokförarna kommer inte att få ersättning från fackföreningen SEKO:s strejkkassa. Dessutom hotas de i förlängningen av sin aktion av böter.


Organisera insamlingar för de strejkande!

En strejkkassa har upprättats i samarbete med Förbundet Arbetarsolidaritet.

Hjälp till genom att be folk swisha till 123 699 29 52 eller betala till Bankgiro 418-6482, de ska märka betalningen med ”tågvärd”.


Pengarna går primärt till böter från Arbetsdomstolen och eventuella rättegångskostnader. Finns det pengar kvar i kassan efter det, så kan det täcka visst lönebortfall.


Anta stöduttalanden på din arbetsplats!


Samla dina arbetskamrater och skriv ett uttalande till stöd för lokförarna. Skicka uttalandena till strejkkommittén: vildstrejkpendeln@hotmail.com


eller till

Facebook: www.facebook.com/vildstrejkpendeln/


Här kan du följa utvecklingen i strejken: https://vildstrejkpendeln.blogg.se/


Vi har på denna sida tidigare skrivit om lokförarnas protester mot att de ska tvingas arbeta ensamma då MTR tar bort tågvärdarna:


https://arbetarforeningen.se/uttalande-seko-vi-kan-fa-stockholm-att-sta-stilla/


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)


Av NAT:s redaktion - Måndag 10 april 12:12

Profit och politik – kapitalismen i Sverige av Peter Sundborg.


Författaren tar ett helhetsgrepp om den svenska kapitalismen och lyfter fram dess drivkraft; profiten. Alliansen mellan politiker och kapitalet är en viktig del av den svenska kapitalismen. Politiker blir styrelsemedlemmar i banker och fastighetsbolag. Politiker tjänar mycket pengar på nyliberala reformer. Trots att stora delar av svenska folket är skeptiska till många nyliberala reformer är nästan hela politikerkåren i riksdagen inte det.


Det har gått många decennier sedan C H Hermansson skrev om de 15 familjerna. Kapitalismen har förändrats en hel del sedan dess, men dess grundläggande motsättningar finns kvar. Även om tillverkningsindustrin i Sverige fortfarande är en dominerande sektor så har andra branscher seglat upp som mer profitabla, till exempel fastighetsbranschen. Det nyliberala kapitalet har ett starkt ideologiskt och klassmässigt grepp om Sverige. Viktiga delar av medelklassen utgör dess stöd. I skolan präglas eleverna av entreprenörsandan. Men det finns också en motkraft mot kapitalet och det är den stridbara arbetarklassen, så som den till exempel framträder i upprorsrörelsen.  


Peter Sundborg är född 1951 och filosofie magister i historia.


Boken kostar 127 kr, inklusive moms, på Oktoberförlagets webbplats.

 

(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)

Av NAT:s redaktion - Tisdag 4 april 16:22

 

Uttalande från Revolusjonære Kommunister (RK) i Norge.

Antaget den 28 mars 2023.

________________________________________

När Sovjetunionen kollapsade 1991, stod USA kvar som världens enda hegemoniska supermakt. Olika språkrör för den amerikanska imperialismen förklarade att historien hade nått sitt slut och att det nya århundradet skulle bli en ny guldålder för en "liberal och demokratisk världsordning".


Innan bläcket i Francis Fukuyamas [1] böcker hade hunnit torka, stod det klart att USA-imperialismen hade stora svårigheter att upprätthålla sin globala hegemoni.


Det talas på akademiskt håll om att den "unipolära" världsordningen håller på att ersättas av en "multipolär" världsordning. Med andra ord håller USA-imperialismen på att förlora sin absoluta hegemoni på grund av utmaningen från konkurrerande imperialistiska makter, särskilt Kina och Ryssland.


På vänsterkanten råder stor förvirring om hur man ska hantera de nya imperialistiska makterna. Å ena sidan finns det många som i varierande grad har kastat sig in i USA-imperialismens nya kalla krig mot Kina (och Ryssland) – å andra sidan finns det de som ställer sig på den framväxande kinesiska (och ryska) imperialismens sida, som en "motvikt" till USA-imperialismen.


"Multipolarism" avser den politiska tendens som gynnar utvecklingen av flera konkurrerande imperialistiska makter i hopp om en "multipolär" värld, där stormakterna ömsesidigt "håller varandra i schack". Multipolaristerna kallar sig ofta för antiimperialister, men i själva verket förminskar de det imperialistiska världssystemet, förnekar att konkurrensen mellan imperialistiska makter oundvikligen leder till krig och ställer sig på ett imperialistiskt blocks sida mot ett annat.


Kina är inte ett socialistiskt land

 

En del av multipolaristerna ser sig själva som antiimperialister och skulle vilja hålla med Lenin. De hävdar ofta att konkurrensen mellan USA och Kina inte alls är en interimperialistisk konkurrens utan snarare en konkurrens "mellan imperialism och socialism". De ser Kina som en socialistisk och antiimperialistisk motvikt till USA:s imperialism och sätter sitt hopp till Kinas växande roll i världssystemet.


Kina är i dag en socialimperialistisk supermakt som kränker andra länders suveränitet och konkurrerar om marknader, handelsvägar och råvaror. Den kinesiska imperialismen är särskilt inriktad på investeringar i Afrika, både genom lån och direktinvesteringar.


Kina har inte varit ett socialistiskt land på flera decennier. Proletariatets diktatur i Kina besegrades av borgarklassen genom kontrarevolutionen 1976-78, och den härskande klassen i Kina är inte längre proletariatet utan en ny klass av monopolkapitalister. Kapitalackumulation, inte människors behov, är den kinesiska ekonomins dominerande princip.


Multipolaristerna hävdar att Kina är "snällare" än USA, eftersom Kina trots allt inte har gått i krig mot något annat land. För det första är detta inte ett bevis för att Kina är socialistiskt eller icke-imperialistiskt. För det andra har Kina indirekt varit inblandat i inbördeskrig i flera länder och säljer vapen till kompradorregimer som för krig mot sitt folk, till exempel i Filippinerna, Etiopien och Sri Lanka.


KKP:s "socialism med kinesiska särdrag" är inget annat än imperialism med kinesiska särdrag. Kina är inte en "antiimperialistisk motvikt" till USA:s imperialism, utan en rivaliserande imperialist som utnyttjar sin socialistiska historia för att vinna internationell prestige.


Den ryska imperialismen och kriget i Ukraina

 

Multipolaristerna förnekar att Ryssland är ett imperialistiskt land och hävdar att Ryssland måste vara progressivt och antiimperialistiskt, eftersom Ryssland är emot USA. De betonar också att Ryssland spenderar mindre pengar på militären än USA och är mycket fattigare i fråga om både finansiellt och industriellt kapital.


Den ryska imperialismen är ekonomiskt och militärt svag jämfört med den amerikanska (och kinesiska) imperialismen. Men svag imperialism är också imperialism, och Lenin betonade att kapitalismens ojämna utveckling – en ekonomisk lag – förstärks i imperialismens tidsålder.


Det finns inget i Lenins teori om imperialism som säger att endast världens allra rikaste länder –  eller världens största kapitalexportörer – är imperialistiska. Lenin ansåg att det ryska imperiet var imperialistiskt 1916, trots att Rysslands ekonomi var "relativt efterbliven" och trots att moderna kapitalistisk-imperialistiska relationer var "sammanvävda med förkapitalistiska relationer." [2]Monopolkapitalet är helt dominerande i den ryska ekonomin idag – mer dominerande nu än när Lenin definierade Ryssland som imperialistiskt 1916. Monopolkapitalet är nära integrerat med staten – vi påminner om att Lenin definierade kapitalismens imperialistiska stadium främst som statlig monopolkapitalism. Det ryska monopolkapitalet kämpar med andra monopolkapitaler om dominans i halvkoloniala länder i Östeuropa och Centralasien.


Rivaliteten mellan monopolkapitalen är bakgrunden till Rysslands krig mot Ukraina. Förklaringen ligger varken i Putins psyke eller i en önskan att "avnazifiera Ukraina". Rysslands krig är ett imperialistiskt krig; ett krig för att behålla tillgången till marknader, arbetskraft och råvaror och för att förhindra att dessa hamnar i händerna på imperialistiska konkurrenter.


Bland konflikterna i Ukraina kan vi nämna tre av de viktigaste:


- Mellan den ryska imperialismen och det ukrainska folket.

- Mellan USA-imperialismen, EU-imperialismen och den ukrainska kompradorbourgeoisin å ena sidan och den ryska imperialismen å andra sidan.

- Mellan den USA/EU-orienterade delen av den ukrainska kompradorbourgeoisin och den ryskorienterade delen av den ukrainska kompradorbourgeoisin.


När Ryssland invaderade Ukraina blev den första av dessa den viktigaste motsättningen. Ukrainas motståndskamp mot Ryssland är i huvudsak ett nationellt försvarskrig med sekundära inslag av ombudskrig. Det ukrainska folket slår tillbaka mot ockupanten för att försvara sin nationella suveränitet – ukrainare är inte passiva schackpjäser för amerikanerna – medan amerikanerna utnyttjar det ukrainska motståndet för att främja sina egna imperialistiska intressen i Ukraina och försvaga sin rival Ryssland.


Vi fördömer den ryska imperialismens krig mot de ukrainska massorna. Vi stöder det ukrainska folkets rätt att slå tillbaka med vapen mot en imperialistisk ockupant. Samtidigt stöder vi inte den amerikanska imperialismens spel för att utvidga kriget till ett större imperialistiskt krig mot Ryssland.


Interimperialistisk konkurrens leder till krig

 

En "multipolär världsordning" med permanent fred mellan stormakterna är inte möjlig i imperialismens tidsålder. Så länge det imperialistiska världssystemet existerar kan det inte bli någon varaktig fred. Lenin har slagit fast att olika monopolkapitals konkurrens om råvaror och marknader måste leda till imperialistiska krig för omfördelning, och att perioder av "fred" och till och med "samarbete" mellan de imperialistiska makterna bara kan vara förberedelser för krig.


När de framväxande imperialistiska makterna tar sig in på de gamla imperialisternas territorium måste interimperialistiska konflikter uppstå. Krig kan endast avskaffas genom att det imperialistiska systemet självt avskaffas genom nydemokratiska och socialistiska revolutioner, som en del av den proletära världsrevolutionen.


Vår ståndpunkt

 

Lenin lär ha sagt att den verkliga innebörden av första världskriget var att:


"En slavägare, Tyskland, som äger hundra slavar, slåss mot en annan slavägare, England, som äger tvåhundra slavar, för att få en 'rättvisare' fördelning av slavarna."[3]


Att ställa sig på Kinas och Rysslands sida i en "antiimperialistisk front" mot den västerländska imperialismen är lika meningslöst som att stödja den tyska imperialismen under upptakten till första världskriget.


I Lenins tradition kommer vi inte att ta ställning för den ena eller andra imperialistiska makten, eller det ena eller andra blocket av imperialistiska makter. Vi står för det internationella proletariatet och alla världens folk som kämpar mot imperialismen och för nydemokratiska revolutioner och folkkrig som förs under kommunistiskt ledarskap.


Samtidigt betonar vi att vår viktigaste uppgift som kommunister i ett imperialistiskt land är att kämpa mot våra egna imperialister – det vill säga den norska imperialismen med dess allierade i USA och EU – och att arbeta för en socialistisk revolution i vårt eget land. På samma sätt har det ryska proletariatet ett historiskt ansvar att störta sin egen imperialistiska bourgeoisie, i allians med de folk som förtrycks och exploateras av den ryska imperialismen. Samma sak gäller naturligtvis för det kinesiska proletariatet gentemot den kinesiska imperialismen.


Revolutionärer kan inte sätta sin tillit till "anti-imperialistiska" makter – Kina och Ryssland kommer inte att ställa sig på världsrevolutionens sida. Det internationella proletariatet måste förlita sig enbart på sina egna krafter.


Vi säger:


Multipolarism är inte antiimperialism!

Proletärer från alla länder och världens alla folk, förena er mot imperialismen!

 

 

(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)[1] Fukuyama är mest känd för en bok från  1992, The End of History and the Last Man. Efter att  Sovjetrevisionismen kollapsat,  hävdade han att det nya århundradet skulle präglas av utbredningen av borgerlig ”demokrati” och ”liberala värden” över hela världen, och att historien gick mot sitt (lyckliga) slut.

[2]  V.I Lenin: Imperialismen som kapitalismens högsta stadium – avsnitt VI. Världens uppdelning mellan stormakterna – se https://www.marxists.org/svenska/lenin/1916/imper.htm

[3] Cockburn, Alexander: The melancholy passing of real radicalism. San Francisco Examiner 1991. Hämtat från: https://www.massline.info/mlms/mlch12.htm#n30

Av NAT:s redaktion - Söndag 26 mars 19:28

Intervjun publicerades på jamahiraya den 2 februari i år:

 

Fråga: Kan du beskriva Kinas nuvarande ställning i och förhållande till det världsomspännande imperialistiska systemet?


Svar: Vi bör nu använda uttrycket "ett mäktigt och framväxande imperialistiskt land" för att beskriva Kinas ställning och förbindelser med världsimperialismen.


Efter återupprättandet av kapitalismen under ledning av Deng Xiaoping utvecklades Kinas kapitalism snabbt till byråkratisk statsmonopolkapitalism, vilket tvingade Kina till imperialistisk expansion förr eller senare.

Den kinesiska kapitalismen är inte helt lik den i andra länder. Kapitalismen i Kina återupprättades i ett rent socialistiskt land, vilket ledde till att Kina att domineras av den byråkratiska bourgeoisin från och med då. Denna byråkratiska bourgeoisi blev större och kontrollerade fler aspekter av det kinesiska samhället.


Vi säger att den kinesiska socialimperialismen är ett "ett kraftfullt och framväxande imperialistiskt land" jämfört med den amerikanska imperialismen och andra gamla imperialister, inte bara för att Kina inträdde i det världsimperialistiska systemet många år senare än den amerikanska imperialismen, utan också för att den kinesiska imperialismen verkligen är mer livskraftig än den amerikanska imperialismen. Ett av senkapitalismens viktigaste kännetecken är att kapitalet expanderar i all oändlighet och att profitkvoten tenderar mot noll. Denna Marx' uppfattning har bevisats av historien. Den moderna genomsnittliga profitkvoten i den utvecklade världen ligger runt tio procent. I USA ligger den på cirka 8 procent, i Indien på cirka 30 procent och i Kina på cirka 18 procent. I mitten av förra seklet låg den på nästan 40 procent i USA, högre än i det moderna Indien. Den mest direkta manifestationen av lägre vinstmarginaler är små och medelstora företags konkurser, och att monopolkapitalet antar mer extrema former. Den kinesiska socialimperialismen har nu högre vinstmarginaler än den amerikanska imperialismen, så den är "relativt ung" jämfört med den amerikanska imperialismen, eller i hela det imperialistiska världssystemet.


Det enda som kan rättfärdiga den kinesiska socialimperialismen är att Kina inte direkt invaderar andra länder med vapen. Vissa människor anser därför att Kina inte verkar vara ett imperialistiskt land. Kriteriet för att bedöma om ett land är ett imperialistiskt land omfattar dock inte väpnad invasion av andra länder. Särskilt i det moderna samhället använder imperialistiska länder (som Kina) sällan våld för att öppna dörren till efterblivna länder. Kompradorkapital, räntesökande kapital och nationellt kapital i efterblivna områden behöver alla utländskt kapital för att förse dem med avancerad produktionsteknik, så att de kan få högre vinster och slutföra ackumuleringen av den inhemska industriella uppgraderingen. Detta gjorde det möjligt för det imperialistiska kapitalet att expandera utomlands nästan obehindrat. Projektet Ett bälte, en väg som föreslagits av den kinesiska socialimperialismen är det bästa exemplet. Med andra ord kan folket i de länder som förtrycks av imperialismen göra våldsamt motstånd, men för det mesta kräver detta motstånd inte att imperialisterna direkt skickar väpnade styrkor för att slå ner det, utan den lokala marionettregeringen gör det åt dem. I december 2017 tvingades Sri Lanka till exempel att hyra ut den strategiskt värdefulla hamnen i Hambantota till kinesiska socialimperialister i 99 år på grund av sin oförmåga att betala tillbaka sina skulder till kinesiska socialimperialister, och att överlämna marken i närheten av hamnen till kinesiska socialimperialister för utveckling och byggande av en industripark. Sri Lankas folk protesterade kraftigt mot dessa förrädiska handlingar från myndigheternas sida och den kinesiska socialimperialismens förtryck. Men motståndet undertrycktes våldsamt av de srilankesiska myndigheterna.


Och Kina deltar i direkta väpnade angrepp mot andra länder. Filippinerna är ett utmärkt exempel. För närvarande är Filippinerna det enda land i världen som uttryckligen har invaderats av kinesiska socialimperialistiska styrkor. Det är sant att det pågår en väpnad invasion av Filippinerna av den kinesiska socialimperialismen, men de flesta människor erkänner det inte och förstår det inte. I filippinska vatten har kinesiska socialimperialister byggt många militärbaser med motiveringen att de ska skydda Kinas säkerhet. Att upprätta många militärbaser på andra länders territorialvatten är förvisso en väpnad invasion. Dessa militärbaser har stärkt de kinesiska socialimperialisternas väpnade närvaro i Filippinerna och gjort det lättare för dem att förtrycka och exploatera det filippinska folket. Den kinesiska socialimperialismen använder sitt överskottskapital för att göra Filippinerna beroende av kinesiska lån och subventioner, för att få Filippinerna att genomföra en nyliberal ekonomisk politik, för att exploatera den filippinska arbetskraften, för att plundra naturresurser och för att kontrollera nyckelsektorer i den filippinska ekonomin (t.ex. elsektorn). Med de medel som beskrivs ovan försöker den kinesiska socialimperialismen befästa  Filippinernas långa historia av att exportera billiga och lågförädlade råvaror och halvfabrikat och importera kapitalvaror och konsumtionsvaror. För att motsätta sig den kinesiska socialimperialismens militära och ekonomiska aggression mot Filippinerna har det filippinska folket ofta spontant omringat den kinesiska ambassaden i Filippinerna vissa dagar i en massrörelse för att protestera mot Kinas imperialistiska aggression mot Filippinerna.

Sedan Kina anslöt sig till Världshandelsorganisationen i slutet av 2001 har landet gradvis tagit sin egen plats i det världsimperialistiska systemet. Kina har gradvis försett det världsimperialistiska systemet med ett enormt arbetskraftsutbud, ett enormt utrymme för globala kapitalinvesteringar och en enorm marknad för att absorbera konsumtion. Efter den ekonomiska världskrisen 2008 började Kina öka intensiteten i kapitalexporten. Kinas accelererande export av kapital och varor för att lägga beslag på världsmarknaden innebär en direkt utmaning av USA:s ekonomiska hegemoni. Kinesiska socialimperialister väljer ofta att gå samman med ryska imperialister för att konkurrera om hegemonin med amerikanska imperialister, men det finns fortfarande uppenbara sprickor mellan Kina och Ryssland.


I och med kriget mellan Ryssland och Ukraina kan vi också se den kinesiska socialimperialismens inställning i det världsimperialistiska systemet, det vill säga att den kinesiska socialimperialismen och den ryska imperialismen förenas mot USA-imperialismen, men att de också står i motsättning till den ryska imperialismen. Samarbetet mellan den kinesiska socialimperialismen och den ryska imperialismen har en lång historia. Förutom kollektivt samarbete som Shanghai-samarbetsorganisationen, BRICS-länderna och den ekonomiska korridoren Kina-Ryssland-Mongoliet finns det otaliga individuella samarbetsprojekt mellan Kina och Ryssland. Under det rysk-ukrainska kriget har den kinesiska socialimperialismen och den ryska imperialismen ytligt sett stått närmare varandra, men den kinesiska socialimperialistiska ståndpunkten har blivit mer nyanserad. Sedan mars i år (kan avse 2022, eftersom denna intervju publicerades den 2 februari 2023 – vår anm.)har Kina gradvis gett gratis (icke-militärt) bistånd till Ukraina. Från början av kriget mellan Ukraina och Ryssland fram till nu har de kinesiska socialimperialisterna inte gett något militärt stöd till de ryska imperialisterna, vilket gör att de ryska imperialisterna måste köpa militär utrustning från Iran och Nordkorea. Dessutom har de kinesiska socialimperialisterna inte hjälpt de ryska imperialisterna att motsätta sig västvärldens tekniska sanktioner.


Även om Kina och Ryssland ibland har hållit gemensamma militärövningar under kriget mellan Ukraina och Ryssland (den 19 september 2022 utfärdade Kina och Ryssland till exempel ett uttalande om att Kina och Ryssland skulle genomföra fler gemensamma militärövningar och stärka försvarssamarbetet), kommer militärövningar i öst inte att hjälpa kriget i väst. Dessa övningar är endast kosmetiska, utan någon verklig förbättring av Rysslands slagfält i Ukraina. Det verkar vara en regel att Kina tenderar att stödja Ryssland på den symboliska sidan och mindre på den verkliga sidan när det gäller kriget med Ukraina. I Kina bedriver den kinesiska revisionistiska staten endast inhemsk propaganda till förmån för Ryssland, men ger inget betydande materiellt stöd. På den internationella arenan stöder den kinesiska socialimperialismen den ryska imperialismen endast på ett relativt ihåligt sätt. Den 23 mars 2022 diskuterade till exempel FN:s säkerhetsråd om man skulle anta en resolution om humanitära frågor i Ukraina som föreslagits av Ryssland. Kina röstade för Ryssland vid mötet. 12 maj 2022 avsåg FN:s råd för mänskliga rättigheter vid sitt möte att anta ett resolutionsförslag om att utreda brott som begåtts av ryska styrkor i närheten av Kiev, Tjernigov, Kharkiv och Sumeh. Kina röstade emot till förmån för Ryssland. 15 september 2022 sammanträdde styrelsen för FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA) och antog en resolution om att avsluta Rysslands ockupation av Ukrainas kärnkraftverk Zaporoge. Kina röstade emot resolutionen till stöd för Ryssland. Vid de viktigaste mötena uttryckte sig dock de kinesiska socialimperialisterna med vaga "nedlagda röster", utan att direkt stödja de ryska imperialisterna. Den 25 februari 2022 fördömde FN:s säkerhetsråd Rysslands aggression. Vid det viktigaste mötet avstod de kinesiska socialimperialisterna från att rösta. Dessutom gav de kinesiska socialimperialisterna inget militärt stöd till den ryska armén på de ukrainska och ryska slagfälten från början till slut. Det kan konstateras att den kinesiska socialimperialismen och den ryska imperialismen inte är monolitiska och att det finns olika motsättningar mellan dem.


(Denna blogg är knuten till Nya Arbetartidningen)

Presentation

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2023
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Träna glosor med Ovido